OBCHODNÍ PODMÍNKY

Divoký býk, spol. s.r.o.
Zborovská 2488
702 00 Ostrava 1
IČ: 26818761
Telefon: +420 596 112 167
Web: http://www.divokybyk.cz
e-mail: info@divokybyk.cz

Všeobecná ustanovení
Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.divokybyk.cz.
Podmínky vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího (provozovatel, dodavatel)
a kupujícího (zákazník, spotřebitel). Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s
právním řádem České republiky.
Podáním závazné objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito Obchodními
podmínkami jakož i reklamačním řádem a že s nimi souhlasí. Kupující je zároveň
dostatečně informován před vlastním odesláním objednávky o možnosti seznámit se s
obchodními podmínkami a reklamačním řádem.

Vymezení pojmů
Spotřebitelská smlouva – smlouva kupní, o dílo, případně jiné smlouvy dle občanského
zákoníku, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně
dodavatel resp. prodávající. Dodavatel/prodávající – je osoba, která při uzavírání a plnění
smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to podnikatel,
který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobky nebo
poskytuje služby. Spotřebitel (kupující) - je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy
nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to fyzická osoba, která
nakupuje výrobky nebo užívá služby za jiným účelem než pro podnikání s těmito výrobky
nebo službami.
Kupní smlouva – objednávka kupujícího je návrhem kupní smlouvy a samotná kupní
smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu kupujícímu s tímto jeho
návrhem (závazným potvrzením objednávky ze strany prodávajícího). Od tohoto momentu
mezi kupujícím a prodávajícím vznikají vzájemná práva a povinnosti.

Dodací podmínky

Zboží zasíláme do 2 pracovních dnů, pokud je zboží na skladě, nejpozději do 5 dnů.

Z důvodu velkého zájmu o zboží může dojít ke stornování objednávky. V takovém případě

přijměte naši omluvu. O případném vyprodání zboží budete informováni.

Děkujeme za pochopení. Při objednávce nad 3000,- Kč je dopravné ZDARMA.


Expediční náklady
K ceně zboží účtujeme expediční poplatek viz. doprava a ceny. Zásilky doručujeme
spediční službou PPL.


Záruka a reklamace
Na prodávané zboží je poskytována záruční doba 24 měsíců pro spotřebitele dle
občanského zákoníku. Postup při reklamaci zboží řeší reklamační řád. Výměna zboží
Pokud jste obdržel/la v důsledku nesprávného výběru výrobek, který Vám nevyhovuje
svou velikostí, zašleme Vám výrobek nový. Účtováno Vám bude pouze poštovné a balné.
Odstoupení od smlouvy uzavřené za použití prostředků dálkové komunikace Spotřebitel
může do 14 dnů v souladu s občanským zákoníkem bez udání důvodu od smlouvy
odstoupit a zboží vrátit. Dodavatel vrátí peníze za odmítnuté zboží do 14 dnů od doručení
odstoupení od smlouvy. Předpokladem je doručení vraceného zboží. Dodavatel si
vyhrazuje právo na náhradu skutečně vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží.
Příslušnou částku zašleme na Váš účet nebo poštovní poukázkou. V případě, že žádáte o
výměnu zboží nebo vrácení peněz, zašlete nám výrobek zpět bez známek používání,
nepoškozený a nejlépe v původním obalu spolu s účtenkou. Při zasílání zpět volte vhodný
obal, aby nedošlo k poškození zboží při přepravě. Zboží poškozené při přepravě v
důsledku volby nevhodného obalu nelze vyměnit ani za takové zboží žádat vrácení peněz.
V takovém případě nebude zasláno zboží zpět odběrateli, ale bude 14 dnů od vyrozumění
připraveno k vyzvednutí odběratelem na centrále dodavatele.

Reklamační řád

Všeobecná ustanovení
Tento reklamační řád v souladu s ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
v platném znění (dále také jen občanský zákoník‶) a z.č. 634/1992 Sb., zákon o ochraně
spotřebitele, upravuje způsob a základní podmínky reklamace vad zboží a uplatnění
nároků ze záruky uplatněné spotřebitelem. Reklamační řád se vztahuje na reklamace vad
zboží, které je v záruční době nebo se jedná o rozpor s kupní smlouvou.

Záruka
Na všechny výrobky je poskytována záruční doba dle zákona tzn. 24 měsíců pro
spotřebitele. Jestliže se objeví vada výrobku v záruční době, zašlete výrobek spolu s
dodacím listem nebo jiným dokumentem prokazujícím zakoupení zboží v našem obchodě
(nebo jeho kopií), na který uveďte popis vad a Vámi požadovaný způsob řešení
reklamace. V jiném případě bude reklamace řešena v souladu se zákonem. Vaše
reklamace bude vyřízena do 30 dnů ode dne jejího uplatnění. Záruka se nevztahuje na
zboží, u kterého vypršela dnem uplatnění reklamace záruční doba. Dále na opotřebení
věci způsobené jejím obvyklým užíváním. Za vadu nelze považovat změnu materiálu
úměrnou délce užívání ani závady způsobené nesprávnou údržbou a používáním výrobku.
Všechny zasílané výrobky procházejí pečlivou kontrolou.

Rozpor s kupní smlouvou
Pokud se vada projeví v prvních 6 měsících od převzetí plnění, považuje se za vadu, která
existovala již v době převzetí věci, pokud se neprokáže opak či to neodporuje povaze věci.
V takovém případě má kupující právo volby řešit odstranitelnou vadu mimo standardní
záruční opravu i výměnou věci za bezvadnou. Není-li takový postup možný, má kupující
nárok na přiměřenou slevu nebo může od smlouvy odstoupit. Pokud jste obdržel/la od
našeho zásilkového obchodu jiný výrobek, než jste si objednal/la (neúmyslná záměna při
balení výrobků), nebo jste obdržel/a výrobek vadný, zašlete nám jej zpět nepoužitý,
nepoškozený a v původním obalu spolu s dodacím listem (nebo jeho kopií), na který
uveďte popis vad. My Vám bezplatně zašleme výrobek správný (resp. nezávadný). Při
zasílání zpět volte vhodný obal, aby nedošlo k poškození zboží při přepravě (např.
vhodným obalem pro zaslání pleteného svetru je krabice nikoli obálka). Zákazník doručí
reklamované zboží na vlastní náklady a riziko, na adresu centrály dodavatele.

Ochrana osobních údajů
Veškeré nakládání s osobními údaji zákazníků se řídí zákonem č. 101/2000 Sb., Zákonem
o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů a ostatními právními předpisy
platnými na území ČR. Zákazník svým svobodným rozhodnutím (tedy objednávkou na
www.divokybyk.cz) dává najevo, že si je vědom všech výše uvedených skutečností a
souhlasí s dalším zpracováním svých osobních údajů pro účely obchodní činnosti
provozovatele těchto stránek. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné a tento souhlas
můžete kdykoli písemně odvolat.

Od 25. května 2018 začne v celé EU platit jednotně GDPR. V Česku tak nahradí současnou právní úpravu ochrany osobních údajů v podobě směrnice 95/46/ES a související zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Práva a povinnosti v současném zákoně o ochraně osobních údajů budou nahrazena právy a povinnostmi vyplývajícími z Obecného nařízení.

Náklady reklamace a řešení sporů

Je-li reklamace uznána za oprávněnou, má kupující právo na úhradu účelně vynaložených nákladů spojených s uplatněním svého práva.

V případě, že prodávající reklamaci zamítne jako neoprávněnou, může se kupující, nebo po dohodě s prodávajícím obě strany, obrátit na soudního znalce z oboru a vyžádat si zpracování nezávislého odborného posouzení vady.

Nedojde-li k dohodě mezi kupujícím a prodávajícím, může se kupující obracet na existující systémy mimosoudních řešení spotřebitelských sporů zejména na systém www.vasestiznosti.cz, případně na příslušný soud.

Pro mimosoudní řešení spotřebitelských sporů vzniklých ze smluv uzavřených spotřebiteli se společností Divoký býk s.r.o. je příslušná Česká obchodní inspekce, poštovní adresa pro doručování návrhů je ČOI, Ústřední inspektorát - oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, e-mail: adr@coi.cz. Bližší informace včetně formuláře pro podání návrhu lze najít na https://adr.coi.cz/ .

ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY KE STAŽENÍ ZDE

 


Přejít nahoru